Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

  1. Lidmaatschap; Inschrijven & Opzeggen van je lidmaatschap 1.1 Met het invullen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 1.2 Bij inschrijving van minderjarige deelnemers geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient te ondertekenen. 1.3 Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden aangegaan door middel van een contract voor een periode van 24, 12 of 6 maanden en wordt stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd (het abonnement) onder zelfde voorwaarden als waarvoor het contract aangegaan werd. Echter, van rechtswege is het mogelijk om na de contract termijn het abonnement te beëindigen met in acht neming van de in deze voorwaarden opgenomen opzegtermijn. 1.4 Bij het aangaan van een lidmaatschap geldt een wettelijke bedenkperiode van 14 dagen vanaf de dag van inschrijving. Eventuele genoten sportmomenten zullen als dag pas entree a €10,00 worden gerekend en in rekening worden gebracht met een maximum van het originele contributiegeld behorende bij het door het lid gekozen contract . 1.5 Bij het aangaan van een lidmaatschap wordt éénmalig € 14.95 inschrijfgeld in rekening gebracht. 1.6 Een opzegging dient schriftelijk en wel door middel van het invullen van een opzegformulier bij de balie binnen de sportaccommodatie vóór de 26e dag van een maand ingediend te worden en gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand met een opzegtermijn van één maand. In deze maand is het lid nog abonnementsgeld verschuldigd en kan er ook tot het einde van deze maand gesport worden. Iedere andere vorm van opzegging (b.v. via e-mail, messenger, telefonisch) wordt als ongeldig beoordeeld en zal niet worden doorgevoerd/ verwerkt. 1.7 Na een beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd. 1.8 Bij het onderbreken van het lidmaatschap naar aanleiding van blessure, zwangerschap of operatie kunt u een verzoek indienen voor een tijdelijke de-activatie van het lidmaatschap. Dit kan voor een periode van drie maanden, tenzij anders overeengekomen. Zonder tegenbericht wordt het lidmaatschap automatisch weer geactiveerd. Indien deze periode zich in de contractperiode voordoet, zullen de gedeactiveerde maanden het contract en de contractuele einddatum verlengen met hetzelfde aantal maanden waarvoor de de-activatie heeft plaatsgevonden.  2. Openingstijden 2.1 ProFitness is van maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 – 22:00 uur, op zaterdag van 09:00-16:00 uur en zondag van 09:00-13:30 uur. 2.2 Op alle “eerste feestdagen” (1e kerstdag, 1e paasdag enz.) is de sportschool gesloten. Op de 2e feestdagen zijn is de sportschool geopend als een zondag. De lessen welke normaliter op zondag plaatsvinden komen te vervallen. 2.3 ProFitness behoud zich het recht voor lestijden alsook lesactiviteiten te wijzigen. 2.4 In de zomermaanden hanteren we een zomerrooster. 3. Facturatie en betaling 3.1 Bij het aangaan van het sportabonnement machtigt u ProFitness tot doorlopende automatische (SEPA) incasso.3.2 Bij een lidmaatschap is automatisch incasso verplicht. De abonnementsgelden worden per maand geïncasseerd van het opgegeven Ibannummer. 3.3 Het lid dient er zorg voor te dragen dat er voldoende saldo beschikbaar is om de lidmaatschapsgelden te kunnen incasseren. Bij het niet kunnen incasseren door ProFitness worden er extra administratiekosten in rekening gebracht bovenop de lidmaatschapsgelden 3.4  ProFitness behoudt zich het recht voor om jaarlijks de lidmaatschapsgelden eenzijdig aan te passen volgens wettelijk bepaalde verhogingen en/of indexeringen met een gezamenlijke maximale verhoging van 5%. Indien wij hiervan gebruik maken, geeft dit geen recht de overeenkomst te beëindigen tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5% 3.5  ProFitness is bij wanbetaling en/of wangedrag de deelnemer toegang tot de sportschool te ontzeggen voor een bepaalde periode. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van deze overeenkomst. Bij herhaaldelijk (3x) storneren van de contributie van een zelfde maand zal gebruik gemaakt worden van een incasso bureau en zullen de kosten en bijkomende kosten van dit bureau alsnog worden gevorderd.4. Overig 4.1 Iedere contractant dient zich aan huisregels te houden. ProFitness behoudt zich het recht, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling. 4.2 Deelnemers zorgen er zelf te allen tijde voor dat zij persoonlijke hygiëne in acht nemen 4.3 Na een training dient het lid zijn/haar spullen op te ruimen en ook de kleedruimte schoon en netjes achter te laten. Het is niet toegestaan spullen bij ProFitness achter te laten. 4.4 Bij wijzigen van N.A.W. gegevens van het lid of wijzigingen aangaande automatische incasso dient een lid deze wijziging(en) direct dan wel zo spoedig mogelijk door te geven door middel van het invoeren van een mutatieformulier bij de balie van de sportschool.5. Risico en aansprakelijkheid 5.1 ProFitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer(s). 5.2 Het gebruik maken van de groepslessen of een programma bij ProFitness is geheel voor eigen risico van de deelnemer. 5.3 ProFitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële- of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. 5.4 De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge van beoefening van deze tak hierbij kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer ProFitness vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. 5.5 Voor zover de deelnemer bekend zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij het sporten. Ook is sporten of bepaalde sportonderdelen niet afgeraden door een (para)-medicus. Voor zover dit wel zo is zal de deelnemer hiervan melding doen bij één van de instructeurs. 5.6 Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens zoals vermeld. 5.7 Nieuwe lidmaatschappen welke worden aangegaan zijn uitgesloten van restitutie van contributiegelden in geval van natuurrampen; epidemieën; pandemieën. Compensatie wordt geboden aansluitend aan een lidmaatschap na de in artikel 1 genoemde opzegtermijn. 6. Rechtstoepassing 6.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met ProFitness, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 6.2 Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Makoto Gym te accepteren. 6.3 Door het accepteren van de algemene voorwaarden verklaard de deelnemer kennis te hebben genomen van-  én akkoord te gaan met de in de privacyverklaring opgenomen punten.